FAQ

Poštovani,

obzirom na izazvanu nedoumicu u vezi sa dokumentima koje je neophodno predati u aplikaciji, napominjemo da su obavezni samo oni dokumenti koji su eksplicitno navedeni u tekstu Konkursa. Svi drugi dokumenti (npr. potvrda o statusu studenta, o radnom statusu, o cijenama opreme itd) koji će dokazati tražene uvijete u pozivu, su poželjni i dobrodošli.

Drugo pitanje na koje se odnosi mnogo upita jeste ko može biti na više različitih projekata. Mišljenja smo da mladi istraživači (studenti i doktoranti) se ne mogu adekvatno posvetiti radu na više projekata, ali za ostale skupine nema ograničenja u broju projekata i članstava u timovima, s tim da osoba ne može biti prijavljena kao voditelj na više projekata.

Ako smo izazvali probleme u ovoj komunikaciji, izvinjavamo se. Željeli smo unaprijediti proces i ubrzati ga koliko je moguće, te nisu svi elementi detaljno razmotreni. To nam je dragocjeno iskustvo za poziv naredne godine.

Puno sreće svim aplikantima želi Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

- Da li na Program 1 i 2 možemo aplicirati sa više različitih projekata? Vidimo da je kod Programa 3 eksplicitno navedeno da je moguće podnijeti više prijava, ali nismo naišli na upute za navedene programe.
Institucija se može prijaviti sa više različitih projekata. Voditelj projekta/projektni tim ne može biti isti na više različitih projekata u Programu 1, ni u Programu 2.

- „Naučnoistraživački projekti mogu uključivati i partnerstva sa drugim javnim i/ili privatnim institucijama/pravnim licima koja će učestvovati u implementaciji aktivnosti i u sufinansiranju projekta, s tim što se za ta druga pravna lica ne može tražiti sufinansiranje iz sredstava ovog poziva“. – Da li ovo znači da nosilac projekta, odobrena projektna sredstva ne može namijeniti za:
2.1. naknade za ekspertne usluge ili učešće na projektu partnerima projekta;
Partnerstva sa javnim i/ili privatnim institucijama/pravnim licima se u ovom pozivu više vide kao podrška tih institucija projektu, a ne obratno. Direktno iz sredstava poziva nisu dozvoljene naknade drugim partnerima projekta.
Dobitnik sredstava može u realizaciji projektnih aktivnosti koristiti infrastrukturu drugih pravnih subjekata, kao i platiti različite neophodne usluge za podršku procesu istraživanja i to u omjeru do 30% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva.
2.2. opremu, posebno namijenjenu partneru projekta, koja bi nakon završetka projekta ostala partneru projekta, i pri tome nema značaj za nositelja projekta u njegovim redovnim aktivnostima?
U pozivu jasno stoji da institucija nositelj projekta planira nabavku opreme za svoje potrebe u okviru projekta. Naknadni transfer vlasništva nad opremom (nakon završetka projekta) nije predmet ovog poziva i za isti je odgovorna institucija nositelj projekta. Oprema je predviđena da unaprijedi istraživačku infrastrukturu institucija nositelja projekta na području Kantona Sarajevo, a nikako da bude dodijeljena parterima na projektu nakon završetka projekta. Nije dozvoljen prijenos vlasništva opreme.


- “Dobitnik sredstava može u realizaciji projektnih aktivnosti koristiti infrastrukturu drugih pravnih subjekata, kao i platiti različite neophodne usluge za podršku procesu istraživanja i to u omjeru do 30% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva” - Da li znači da možemo iznajmiti laboratoriju od 3. strane iz projektnih sredstava, kao i angažirati ih za različite ekspertne usluge?
Da, navedeno se mora planirati u projektnoj prijavi, pod gore navedenim uslovima o naknadama za usluge.

 

- Postoje naši uposlenici koji istovremeno zadovoljavaju kriterije da se kao voditelji prijave na Program 1 i Program 2. Stoga Vas molim da mi date odgovor na sljedeće pitanje: "Da li se jedna te ista osoba može prijaviti kao voditelj na jedan projekat iz Programa 1 i jedan projekat iz Programa 2?".
Program 2 je namijenjen za mlade istraživače, Program 1 podrazumijeva da je voditelj projekta iskusni istraživač. Osoba koja zadovoljava kriterije za oba programa može se prijaviti kao voditelj ili na Programu 1 ili na Programu 2. Nije dozvoljeno da isti voditelj bude na više projekata u okviru kompletnog Poziva.

 

- Nije u konkursu naznačeno koja dokumentacija je potrebna za saradnike na projektu (sta treba za ljude u BiH, a šta izvan BiH i da li mogu ljudi izvan BiH biti učesnici?)
Za saradnike na projektu je neophodno dostaviti biografije i bibliografije, kako je definisano u prilozima. Što se tiče dokaza, institucija koja aplicira je dužna dokazati da su ispunjeni svi uvjeti Javnog poziva.


- Da li za voditelja treba kopija lične karte ili CIPS prijavnica?
Ne


- Može li mladi istraživač biti ista osoba na dva projekta?
Ne


- Šta spada u indirektne troškove? Da li tu spadaju troškovi transakcija kod plaćanja u stranim valutama?
Indirektni troškovi su opći troškovi koje institucija ima zbog realizacije projekta. Mogu uključivati i troškove režija, općeg potrošnog materijala, a svakako uključuju i troškove bankarskih usluga kao što su plaćanja u stranim valutama.


- Šta spada u ukupne troškove za vođenje projekta? Da li tu spadaju vođenje računa, transakcije plaćanja u stranim valutama?

Ne, to spada u indirektne troškove. U ukupne troškove za vođenje projekta spadaju naknade projektnom timu, kako je definisano u stavu B-4 Javnog poziva.


- Ko je pravno lice? Fakultet ili Univerzitet? Čiji pečat ide i čiji potpis i podaci?
U ovom trenutku, pravno lice je fakultet tj. institucija sa važećim ID brojem i registracijom. Fakulteti direktno predaju aplikacije, ne treba ići preko Univerziteta.

 

- Pod samim pravom učešća brine nas što uopće nije definisano, niti jasno naznačeno da pravo prijave imaju institucije kakve su umjetničke akademije, jer mi smo umjetničko-istraživačka oblast sa umjetničko-istraživačkim kadrom. Nadalje, u Javnom pozivu stoji da umjetničko-istraživački projekti mogu biti podržani, ali molim Vas da nam potvrdite da li pravo prijave imaju umjetničke akademije.

Umjetničko-istraživačke institucije, sa umjetničko istraživačkim kadrom imaju pravo prijave projekta na način kao što su to imali i do sada.


- U projektnom obrascu nije jasno navedeno gdje upisujemo umjetničke projekte, koji su realizirani u proteklih 5 godina obzirom da se u dijelu 7 - "Publikacije i Projekti članova tima" upisuju projekti iz naučne branše, koje je finansiralo Ministarstvo. Specifičnost naše branše je u tome što umjetničke projekte (predstave, koncerte, izložbe i slično) uglavnom finansiraju druge institucije i možemo dostaviti za traženi period. Da li onda možemo u istu tabelu unositi naše umjetničke projekte bez obzira što nije naznačeno?

Upisuju se u dio 7 – u kojem nije ni specificirano da li se radi o umjetničkim ili naučnim projektima već stoji „Projekti“, pa se samim tim odnosi na sve.

 

- Na koji način se dokazuju/potvrđuju realizacije umjetničkih projekata tokom proteklih godina? Da li su to programi predstava, koncerata ili medijski tekstovi ili drugo?

Svi materijalni dokazi koje možete priložiti vrijede (planovi, programi, programske afiše, tekstovi, plakati, video snimci, fotografije, lista učesnika, itd.).


- Za voditelje projekta i obaveznu dokumentaciju u dijelu E2 imamo dvojbu da li se po tačkom 4. za umjetničke voditelje odnosi samo stavka 4.3. i 4.3.1. ili još nešto?

Za umjetničke voditelje se traže stavke 4.3 i 4.3.1.

 

- U dosadašnjoj praksi u dokumentaciji za aplikaciju (Obrazac NP1.1 P2 Finansijski predračun) vidljivost okvirnog novčanog iznosa traženih sredstava za opremu, hemikalije, pribor i usluge je predočena prilogom koji sadrži predračune od relevantnih ponuđača istih. Da li je potrebno da predračuni za navedene stavke budu ovjereni i potpisani od ponuđača ili je dovoljna ponuda dostavljena elektronski (bez originala, koji zahtijevaju da lično odemo do svakog dobavljača i preuzmemo ponudu)?
Dovoljne su elektronske verzije ponuda/predračuna bez originala.


- Obzirom da je član tima student III ciklusa, da li taj član tima ima pravo da pored naknade za realizaciju projekta potražuje i školarinu za III ciklus studija iako je uposlenik institucije koja aplicira? Također, nigdje nije navedeno da student III ciklusa treba da dostavi dokaz (potvrda da je student III ciklusa studija)?
Iako je angažman studenata III ciklusa upravo planiran zbog sufinansiranja njihove školarine, to nije tehnički moguće izvesti iz ovog poziva. Dakle, vi možete planirati Ugovor o (autorskom) djelu za studente III ciklusa studija. Što se tiče dokaza, institucija koja aplicira je dužna dokazati da su ispunjeni svi uvjeti javnog poziva.


- Obzirom da sam aktivan član istraživačkog tima, a ujedno i voditelj projekta u koji dio obrasca (B.6.1 ILI B.6.2) unosim troškove/naknadu za voditelja projekta?
Voditelj projekta unosi troškove/naknadu u B6.2.


- U skladu sa T4 dijelom-prilog 2-obrasca Konkursa, udio troškova istraživača i pomoćnog osoblja ne treba preći 60% ukupnih sredstava projekta, nije mi jasno šta znači slijedeći navod vezan za dozvoljene naknade u dijelu obrasca (B.6.3- asistent istraživač, nastavnik istraživač)?
Prvi dio se odnosi na ukupne troškove istraživača i pomoćnog osoblja u odnosu na ukupna sredstava projekta (procentualni omjer), dok se specifikacija dozvoljenih naknada odnosi na maksimalne moguće mjesečne naknade pojedinačnih potencijalno angažovanih članova tima. Nakon što se iste iskalkulišu, neophodno je provjeriti da u ukupnom iznosu zadovoljavaju prvi uslov.


- Mogu li dva voditelja za jedan projekat da se prijave ukoliko oba ispunjavaju uvjete? U tom slučaju da li trebaju dva ili četiri recenzenta, ako dva da li po jedan iz različitih nauka?
Ne. Jedan projekat treba da ima samo jednog voditelja, druga osoba može biti istraživač/saradnik na projektu. Dakle, samo dva recenzenta trebaju, pri čemu za interdisciplinarne projekte bi dobro bilo da budu iz različitih disciplina.


- Da li trebamo izvaditi novi izvod iz Sudskog registra i Rješenje o poreznoj registraciji, kako bismo imali ispravu dokumentaciju potrebnu za Javni poziv, ili je dovoljno imati uredno i blagovremeno ovjerene kopije u Opštini, a ranije izvađene dokumente.

Ne trebate vaditi nove dokumente, ukoliko se radi o uredno ovjerenim fotokopijama aktuelne dokumentacije institucije.

 

- Molim Vas za pojašnjenje stavke 1, kriterija D u okviru Programa 1: Sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo, a koja glasi: Da je voditelj/ica projekta državljanin/ka Bosne i Hercegovine i da je u radnom odnosu ili angažovan/a duže od jedne godine od dana objave Javnog poziva u ustanovi koja ima sjedište na području Kantona Sarajevo. Da li ovo znači da voditelj projekta ne mora biti u radnom odnosu u ustanovi koja aplicira na javni poziv? Koji dokumenti se smatraju dokazom o radnom statusu/angažmanu, jesu li to kopije ugovora o radu/djelu, ispis iz evidencije porezne uprave, ovjerena izjava ili neki drugi vid dokumenta? Da se kao dokaz o radnom statusu voditelja projekta mogu priložiti ugovori o djelu za projekte na kojima su osobe bile angažovane u prethodnom periodu? Da li period angažovanja u trajanju dužem od jedne godine znači neprekidni angažman duži od jedne godine?

Voditelj projekta mora biti zaposlen u instituciji koja prijavljuje projekat, što se dokazuje zakonom predviđenim aktima.


- Da li je formalno validan projekat koji prijavljuje jedan fakultet, gdje je kao jedini neophodni saradnik na projektu uključen nastavnik sa drugog univerziteta (van univerziteta na kojem je predmetna institucija)

Sastav projektnog tima je jasno definisan u Javnom pozivu.

 

- Zašto se studentu 1. ciklusa koji nema prihoda dozvoljava naknada od 200 KM, a ako ima prihode 400 KM? Zar ne bi trebalo biti obrnuto?

Potrebno je pratiti navedene kriterije i uslove za maksimalne naknade.

 

- Da li se u budžet unose neto ili bruto naknade? Ako se unose bruto naknade, s kojim porezom ih treba planirati, da li s porezom na autorski ugovor? Naime, ako se kaže da je naknada za studenta 2. ciklusa jednaka plati asistenta, velika je razlika između neto i bruto plate asistenta. S druge strane, bruto plata asistenta uključuje poreze na redovnu zaradu, a sa studentima se ne može zaključiti ugovor o radu nego autorski ugovor koji ima skroz drugačije porezne stope u odnosu na redovnu zaradu.

U budžet je potrebno planirati ukupne iznose – dakle – to su bruto naknade. Porez za iste zavisi upravo od vrste angažmana, te je potrebno da projektni tim iste unaprijed planira.

 

- Da li se kod prijave na Program 3., u slučaju da jedna institucija prijavljuje više prijava, mora dostaviti cjelokupna dokumentacija za svaku prijavu pojedinačno?

Da.

 

- U okviru Programa 3., da li je potrebno dostaviti Uvjerenje o državljanstvu za glavnog urednika (fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe) ne starije od 6 mjeseci?

Da.

- Ukoliko na projektu učestvuju i druga pravna lica, da li postoji preferenca prema pravnim licima sa područja Kantona Sarajevo ili je ovaj segment bez ograničenja u smislu vrednovanja projekta?

Nosioci projekta su obavezno institucije sa područja Kantona Sarajevo, dok partnerstvo nema ograničenja.

- Zašto se studentu 1. ciklusa koji nema prihoda dozvoljava naknada od 200 KM, a ako ima prihode 400 KM? Zar ne bi trebalo biti obrnuto?

Ovo pitanje je već odgovoreno, molimo vas da pogledate prethodne FAQ.

- Da li se kao student 2. ciklusa studija na projektu može planirati student koji ovog semestra završava 1. ciklus, od 1. 10. će biti student 2. ciklusa?

Student mora imati dokaz da je student određenog ciklusa studija u trenutku prijave na projekat. U konkretnom slučaju može biti sudionik projekta kao student I ciklusa studija.

- Trenutno pohađam trecu godinu i u fazi sam istrazivanja za doktorsku disertaciju. S tim u vezi,  molio bih misljenje da li imam pravo na Vase sufinansiranje u ovoj zavrsnoj fazi studija?

Možete biti član tima, ali ne i nosilac projekta iz Programa 1 ili Programa 2.

- Istraživački tim mi je poslao upit u vezi jezika na kojem se dostavljaju biografije u EUROPASS formatu. Da li biografija na engleskom jeziku može biti prihvaćena ili mora biti isključivo na našim zvaničnim jezicima?

Biografija se može dostaviti ili na našim zvaničnim jezicima ili na engleskom jeziku.

- Da li je moguće aplicirati na Javni poziv sa časopisom koji će  biti objavljen ove godine, do 15.6.2021, a kojemu će ovo izdanje biti četvrto izdanje po redu u posljednje tri godine, a prvo u ovoj godini (treća godina objavljivanja je 2021 i biti će objavljen na početku juna mjeseca 2021 godine)?

Neophodan uslov je da je časopis redovno objavljivan u posljednje tri godine. Ako ovaj časopis ima dokaz o tri izdanja, onda može biti prijavljen.

- Imamo časopis koji se redovno objavljuje ali samo u elektronskom izdanju, mi ne štampamo ovaj časopis i time ne posjedujemo račun za štampanje posljednjeg objavljenog broja časopisa. Dakle, da li je moguće izvršiti aplikaciju sa časopisom koji se izdaje samo u elektronskoj formi ali ispunjava sve ostale uslove tražene prema ovom Javnom pozivu?

Ukoliko časopis ide jedino online, potrebno je da ima svoju web stranicu i svoj ISSN online broj. Mogući troškovi, za koje možete priložiti dokaze, mogu se odnositi na održavanje stranice časopisa. Također, u troškove može ići i vizuelni identitet i prijelom teksta časopisa (usluge dizajnera), usluge lektora, korektora. Dakle sve ono sto je neophodno da bi nastao jedan broj - bilo u printanom ili u online formatu.

- U vezi finansijskog predračuna prijedloga projekta priloženom u Javnom pozivu za sufinasiranje naučnoistraživačkih projekata, zanima me da li je neophodno priloziti predracune i ako da, za koje stavke?  

 Potrebno je priložiti predračune, ponude i/ili ostale dokaze o okvirnoj veličini stavki koje su eksterne prirode (oprema, usluge isl.)

- Poštovani, molim vas da nam pojasnite dio obrasca u prilogu B-6-3 - Dozvoljene nadoknade iz sredstava MONKS za istraživače angažovane na projektu za studenta III ciklusa studija i nastavnika istraživača. Koji je dozvoljeni iznos naknade ukoliko se radi o zaposlenicima fakulteta?

Naknade za zaposlenike fakulteta su određene u stavkama B-4 i B-5 Javnog poziva.

- Ljubazno molimo samo za potvrdu da li voditelj projekta, istrazivac i saradnik svi moraju imati uvjerenje o drzavljanstvu i potvrde o zaposlenju? U Pozivu nismo nasi da treba bilo sta osim biografija kroz pratecu dokumentaciju.

 Već je odgovoreno u prethodnim pitanjima, pogledajte FAQ – nema potrebe za sve istraživače dostavljati ove podatke.

- Da li Europass CV treba biti dvojezican?

Europass CV može biti ili na našim jezicima ili na engleskom, ne mora biti dvojezičan.

- Ukoliko u projektu kao dio tima učestvuje istraživač iz Republike Hrvatske koji će učestovati u terenskim ispitivanjima u koji rubriku se to piše pošto to nije predviđeno? Dakle ispitivanje se vrši u zemlji a u tome učestvuje i istraživač iz RH. Da li će učesniku biti plaćen prevoz? Smještaj (koja vrijednost)? Dnevnica (da li je to 25KM)?  Vezano za smještaj šta se preporučuje za minimum  (100KM).

Ino istraživaču koji je u timu mogu se planirati troškovi putovanja u BiH za istraživanje u zemlji pod tom stavkom budžeta (B-4 u budžetu) i to će se platiti kroz refundaciju ekspertu. Potrebno je planirati troškove tako da ih institucija nosilac projekta snosi (prevoz, smještaj), te iznos važeće dnevnice u BiH. Nema minimuma za smještaj, može se napraviti procjena troška na bazi ponude.

- Ukoliko u timu učestvuju osobe sa različitih fakulteta UNSA, pri čemu osoba koja je dio tima je sa drugog fakulteta, dakle ne sa fakulteta sa kojeg je voditelj tima, da li se naknada može pisati u B6.1?

Da

- Da li se naknada da istraživača iz Hrvatske koji je dio time može pisati u B6.1?

Da

- Vezano za troškove izrade Web stranice da li može biti uključen uposlenih institucije koja podnosi projekt, s obzirom da bi to osoba radila u svoje slobodno vrijeme? Te da se naknada za ovu osobu uključi u stavku B.9?

Da

- Možete li pojasniti šta znači: "gdje i od koga se uzima usluga". Da li je ovdje neophodno dati neki predračun ili je dovoljno ime i prezime osobe?

Ukoliko se radi o usluzi od pravnog lica, treba priložiti ponudu/predračun, a ukoliko se radi o usluzi od fizičkog lica/eksperta, treba navesti/planirati ime i prezime osobe i ponudu fizičkog lica u smislu ponuđenih aktivnosti i obima posla.

- Da li pravnica i osoba iz finansija sa fakulteta sa kojeg dolazi voditelj projekta mogu biti uključeni u projekat, te da se za njih naknada piše u stavku B.7?

Mogu biti uključeni kroz stavku B.7.

- Vezano za potrošni materijal (papir, toner, itd.) da li se to može navesti pod stavke B.2?

Stavka B.2 planira materijal koji je neophodan za provođenje istraživanja. Ukoliko je u slučaju predmetnog istraživanja to papir i toner, onda može. Ukoliko nije, onda se isti troškovi mogu planirati pod indirektne/ostale troškove (B.10).

- Da li voditelj tima na jednom projektu može biti suradnik na drugom projektu i pri tome se ne misli da bude jedini suradnik nego član mnogobrojnijeg  tima?

Da

- Da li to znači da ne smije biti preklapanja među članovima tima na dva različita projekta i pri tome ne misli se da su baš svi članovi isti i na jednom i na drugom projektu?

Voditelj projekta ni mladi istraživač ne mogu biti isti u dva ili više projektnih timova. Voditelj projekta može biti član tima drugog projekta i obratno, sve dok sastav projektnog tima nije u potpunosti isti.

- Obzirom da u okviru projekta planiramo saradnju na projektu sa institutom u Hrvatskoj, da li je neophodan ugovor o saradnji?

Ukoliko je navedeni Institut partner u projektu, potrebno je isto pokazati pismom interesa ili sličnim dokumentom.

- Dodatno pojašnjenje Programa 2 Tačka . Očekivani rezultati/ishodi - Nejasan dio o intervalu od 6 mjeseci?

U zavisnosti od trajanja projekta, potrebno je predvidjeti projektne izlaze (outpute) za svakih 6 mjesec trajanja projekta. Ukoliko projekat traje 6 mjeseci ili manje, onda je to samo jednom.

- Ukoliko je student III ciklusa na projektu zaposlen na Univerzitetu (ali ne na organizacionoj jedinici koja se prijavljuje na projekat, već na drugoj O.J. u sklopu Univerziteta u Sarajevu), da li se također visina primanja određuje prema nivou primanja koja se primjenjuju za rad sa nominalnim opterećenjem na UNSA?

Da

- Da li je moguće u budžet projekta staviti školarinu ili barem neki dio školarine za studenta koji bi upisao doktorski studij u slučaju da projekt bude odobren? Naime, pojedini studenti bi željeli upisati doktorski studij, ali nemaju financijskih sredstava da to učine. Često je u takvim slučajevima riječ o izuzetno kvalitetnim studentima. Ovakvi projekti bi im upravo omogućili navedeno.

Već je ranije odgovoreno na ovo pitanje: Iako je angažman studenata III ciklusa upravo planiran zbog sufinansiranja njihove školarine, to nije tehnički moguće izvesti iz ovog poziva. Dakle, vi možete planirati Ugovor o (autorskom) djelu za studente III ciklusa studija.

- "Dokaz da časopis izlazi minimalno jedanput godišnje u posljednje tri godine (izjava glavnog urednika, ovjerena kod nadležne općinske službe ili štampani, odnosno elektronski dokaz o redovnom izlaženju)", dok se u konkursnom tekstu traži i državljanstvo glavnog urednika. Zanima nas da li da pripremamo dokumentaciju prema obrascu ili prema konkursnom tekstu? Ukoliko je potrebno i državljanstvo, postoji li mogućnost da se državljanstvo i izjava dostave naknadno?

Već postoji odgovor na ovo pitanje, potrebno je dostaviti i državljanstvo.

- Da li je potrebna potvrda o radnom statusu za saradnike i istraživače na projektu?

Aplikant dokazuje ispunjenost uslova Javnog poziva.

- Da li je potrebna potvrda o studentskom statusu za studente koji će biti angažovani na projektu?

Aplikant dokazuje ispunjenost uslova Javnog poziva.

- Molim Vas za informaciju da li je potrebno upisati nešto pored polja "IDENTIFIKACIONI PODACI" ili se upisuje samo na polja gdje ima naznačena linija. Također, polje "Referentni broj projekta:" - da li mogu uz ovaj obrazac poslati zahtjev za otvaranje šifre projekta i upisati ga na liniju pored polja "Referentni broj projekta:"?

Pored polja Identifikacioni podaci ne treba pisati ništa – podaci se pišu tamo gdje je naznačena linija. U polje Referentni broj projekta također ne upisujete ništa, isto će popuniti komisija.

- Da li je prilikom prijave na „Javni poziv za sufinasiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu“ moguće u budžetu planirati sredstva za honorare istraživača i kom iznosu?

Uslovi za sredstva za naknade istraživača su detaljno objašnjeni u Javnom pozivu (Sekcija B, stavke 3., 4. i 5.), kao i u sekciji B.6 u finansijskom formularu. Ilustracija: voditelj projekta i/ili članovi tima mogu planirati honorare za svoj rad na administriranju/vođenju projekta u iznosu od maksimalno 10% od ukupnog budžeta projekta (stavka 6.2 u finansijskom predračunu). Pored ovoga, članovi tima koji su ujedno i u punom radnom odnosu na instituciji koja prijavljuje projekat (i ostvaruju makar osnovnu platu na istoj) ne mogu planirati druge naknade (npr. za istraživački dio projektnih aktivnosti) tj. ne mogu planirati naknade u okviru stavke 6.1 finansijskog predračuna.

- Da li je definirana naknada za studente 1. ciklusa (200 KM i 400 KM) data kao neto ili bruto iznos?

Sve naknade su definirane u ukupnom (bruto) maksimalnom iznosu.

- Kako se određuje maksimalan iznos mjesečne naknade za nastavnike zaposlene na stranim univerzitetima? Naime, oni su zaposleni na svojim matičnim institucijama i imaju odgovarajuće naknade, ali nisu zaposleni na instituciji koja prijavljuje projekat.

Iznos naknade može biti maksimalno do iznosa odgovarajuće pozicije definisane za nastavnike u Kantonu Sarajevu, te je neophodno da bude u skladu sa zakonskim propisima, radnim angažmanu na projektu (npr. procjena voditelja projekta) i budžetom projekta.

Da li mladi istraživač (voditelj jednog projekta - program 2), može biti u svojstvu učesnika na još jednom projektu?

DA

Da li učesnik na projektu može biti u svojstvu učesnika na više projekata?

DA

Da li isti istraživač (iz reda nastavnih i naučnih zvanja) može biti član različitih projektnih timova koji se prijavljuju na poziv?

DA

Također da li isti student (II ili III ciklusa studija) može biti član više projektnih timova koji se prijavljuju na poziv?

NE

Da li je za saradnike i istraživače na projektu (dakle, pitanje se ne odnosina voditelja) potrebno dostaviti potvrdu o radnom statusu?

Dokumenti se dostavljaju u skladu sa javnim pozivom, a za validnost i ispravnost informacija odgovara institucija aplikant. Svaki dodatni dokument kojim se dokazuje traženi status je poželjan (npr. uvjerenje o statusu studenta).

Da li je za studente angažirane na projektu potrebna potvrda o statusu studenta?

Dokumenti se dostavljaju u skladu sa javnim pozivom, a za validnost i ispravnost informacija odgovara institucija aplikant. Svaki dodatni dokument kojim se dokazuje traženi status je poželjan (npr. uvjerenje o statusu studenta).

Sa partnerskom institucijom na projektu imamo internacionalnu saradnju, pri čemu će jedan učesnik na projektu sa naše institucije (zajedno sa učesnikom na projektu sa te institucije) koristiti njihovu opremu, laboratorij, infrastrukturu i ostalo kako bi se jedan Radni paket finalizirao. Budući da imamo dogovor sa partnerskom institucijom da određeni procenat (npr. 25%) sredstava koja potražujemo od MONKS budu izdvojena za te troškove korištenja laboratorije (uključujući i opremu i ostale troškove), da li je neophodan predračun partnerske institucije, obzirom da nisu u pitanju podugovarači?

Bilo bi dobro da se dostavi predračun/email korespondencija u kojoj se navodi iznos/uslovi plaćanja, budući da se na osnovu iste radi procjena opravdanosti planiranog troška.

Koji je krajnji rok predaje/uploada projektnih aplikacija - je li uključuje i 15. juni (do koliko sati) ili se može predati do kraja dana 14. juna?

Krajnji rok uključuje i 15. juni. Potrebno je voditi računa da se štampana verzija aplikacije i pratećih dokumenata mora poslati putem pošte / predati na protokol MONKS-a do kraja tog radnog dana, te paralelno učitati u online sistem (opet do kraja dana – u ovom slučaju do 23:59).

Pišem u ime više kolega vezano za pitanja o uslovima konkursa Vašeg ministarstva. Nije nam jasno (kada gledamo kalendar) da li se prijave mogu dostavljati (elektronski i lično kod Vas) i u utorak 15.06.? Ako je, kako ste napisali, moguće i u utorak molim Vas recite do koliko sati. Obzirom da čekamo još neke neophodne dokumente.

Isto kao i u odgovoru iznad.

S obzirom da se sva sredstva moraju potrošiti do kraja 2021. godine, a projekat se okončava do kraja 2022. godine, kako tretirati projekte koji se baziraju na fazama istraživanja i za koje su periodično potrebne nabavke hemikalija/potrošnih materijala, za koje nije moguće u trenutnoj fazi odrediti kumulativno potrošne materijale?

Neophodno je sve finansijske aspekte ugovoriti i platiti do kraja 2021. godine (tj. zaključno s januarom 2022. godine kada je krajnji rok za izvršenje budžeta Kantona Sarajevo).

U vezi s prijavom na Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata, molim Vas za pojašnjenje, koju dokumentaciju je potrebno poslati elektronskim putem? Da li samo tražene obrasce ili i priloge kao što su npr. Uvjerenje o državljanstvu,  predračune i sl.? Da li obrasci koji se dostavljaju u elektronskoj prijavi trebaju prethodno biti potpisani i skenirani?

Potrebno je da elektronska prijava bude identična štampanoj prijavi tj. da se učitaju i predaju jednaki dokumenti.

Imam pitanje u vezi prijave projekta preko online sistema (nemamo iskustva sa korištenjem).

Da li je potrebno da su dokumenti za elektronsku prijavu, kroz online sistem također potpisani i ovjereni od strane dekana, odnosno rukovodioca pravnog lica i da li se putem te elektronske prijave šalju svi dokumenti koji će biti u printanoj formi, npr CV članova tima, uvjerenja o državljanstvu, potvrda o radnom statusu, rješenje o registraciji i slicno…?

Isto kao i za prethodno pitanje – da. Potrebno je da elektronska prijava bude identična štampanoj prijavi tj. da se učitaju i predaju jednaki dokumenti.

Također vas molim za informaciju da li možemo uvrstiti troškove školarine za 1 studijsku godinu doktorskog studija koja iznosi 3500 KM, a budući da ste na FAQ stranici napisali da ovo može ići kroz Ugovor o autorskom djelu, da tražimo onda ukupni iznos 4065,73 KM (u iznos uključeni porezi i doprinosi).

Kroz ovaj poziv nije moguće finansiranje troškova školarine za jednu studijsku godinu doktorskog studija. Međutim, moguće je angažovati studenta III ciklusa studija koji kroz naknadu na projektu može sebi obezbijediti sredstva neophodna i za plaćanje školarine.

Kako da dodamo biografije s bibliografijama koje su ako su u Europass formatu u pdf formatu? Možemo li bez zaglavlja u kojem stoji broj obrasca, samo povezati biografije u jedan pdf i poslati tako?

Trebate koristiti obrazac. Možete, na primjer, u njemu napisati okvirnu listu osoba sa biografijama i onda ga također kao pdf dokument povezati sa ostalim biografijama.

Trebaju li životopisi za laborante? Oni nemaju googlescholar profile.

Životopisi se trebaju dostaviti za sve ključne članove istraživačkog tima.

U Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2021. godini, od 25.05.2021.godine, u sekciji B- Osnovne upute za realizaciju  pojedinih stavki koje mogu biti predviđene  projektom,  navedeno je pod 5. sljedeće: Osoblje koje je već zaposleno na instituciji koja aplicira na poziv, a koje se na projekat prijavljuje u svojstvu člana tima, ima pravo na dodatnu naknadu u iznosu koji predstavlja razliku između primanja koja ostvaruje i primanja koja bi bila ostvarena u slučaju opterećenja za koje se obračunava i isplaćuje osnovna plata. Molimo Vas za pojašnjenje gore navedene rečenice. Da li ovo znači da član tima koji je zaposlen na organizacionoj jedinici - Fakultetu (puno radno vrijeme) i koji prima samo osnovnu platu (bez obzira na opterećenost veću od predviđene Standardima i normativima) prema koeficijentu određenom Kolektivnim ugovorom nema pravo na dodatnu naknadu, jer ni nema nikakve razlike u odnosu na osnovnu platu (primanja nisu ni manje niti veće od osnovne plate). Također molimo da nam se pojasni da li je ovakva odredba i prije stajala u javnim pozivima ovoga tipa odnosno da li se  realizirala. Ako ovakav način tumačenja, ove odredbe, od strane nas, nije ispravan, molimo da nam na primjeru  objasnite, kako bi se vršio obračun  dodatne naknade za člana tima koji prima osnovnu platu (akademsko osoblje).

Član tima koji je zaposlen na organizacionoj jedinici – Fakultetu (puno radno vrijeme) i koji prima osnovnu platu (ili veću) nema pravo na naknadu po osnovu istraživačkih aktivnosti na projektu. Međutim, taj isti član tima može imati (u skladu sa dogovorom sa voditeljem projekta i ostalim članovima tima) pravo na naknadu po osnovu vođenja projekta u maksimalnom iznosu od 10% budžeta.

Da li je u toku implementacije projekta moguće izvršiti zamjenu studenta 2. ciklusa, čije ime se nalazi u prijedlogu projekta, sa drugim studentom 2. ciklusa, koji nije bio planiran projektnim prijedlogom?

Nije moguće praviti izmjene/zamjene članova projektnog tima.

Molim Vas za pojašnjenje: 80% planiranog budžeta može biti utrošeno za kupovinu opreme koja je nužna za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti. Konkretno, ako 80 % planiranog budžeta trošimo na kupovinu aparata, možemo li preostalih 20%  trošitina hemikalije koje su nam je također neophodne za izvođenje analizana tom aparatu. 

Hemikalije su potrošni materijal – u pravilima jasno stoji da udio troškova opreme i potrošnog materijala (B1 i B2) ne smije biti preko 80%.

U Obrascu 2021_NP1.1 P2_Finansijski predracun piše „U fazi prijave nije potrebno podnositi proformu ili detaljnu tehničku specifikaciju. U slučaju da se projektni prijedlog prihvati, zatražit će se odgovarajuće proforme i detaljne tehnička specifikacija.“ Suprotno gore napisanom u jednom od odgovora u sekciji FAQ se navodi „Dovoljne su elektronske verzije ponuda/predračuna bez originala.“ Da li će se neurednim smatrati Projekti u kojim nisu  dostavljeni predračuni za materijalne troškove (hemikalije, laboratorijski pribor itd), ali je navedeno obrazloženje i opravdanost nabavke istog?

Proforma iz Finansijskog predračuna je ustvari faktura. Nije neophodno tražiti da se izda faktura/proforma, ali je potrebno prikupiti ponude/predračune i/ili korespondenciju prema kojoj se može procijeniti vrijednost opreme koja se planira nabaviti, kao i vrijednost materijalnih troškova.

Kako utrošiti do kraja 2021 godine sredstava planirana za publikaciju rada u časopisu (objava rada u časopisima ranga min Q3 kvartile citiranosti je u prosjeku 3000 KM), ili diseminaciju rezultata na Kongresima (kotizacije na kongresima svjetskog ranga su u prosjeku su cca 1500 KM) ako je realizacija projektnih aktivnosti planirana do kraja 2022 godine (kad će se realni mati rezultati za pripremu publikacije), a sva sredstava se moraju utrošiti do kraja 2021. godine?

Projektom je potrebno planirati troškove koji se mogu platiti do kraja 2021. godine.